Adam HieronimSieniawski


    Adam Hieronim - (urodzony.1576 zmarł 4 czerwca 1616 roku).  Jego Dziadkiem był Mikołaj Sieniawski (hetman wielki koronny) (1489-1569) założyciel miasta Brzeżony (Ukraina), a ojcem Hieronim był Sieniawski (ok. 1516-1587).

    Matka jego była Jadwiga Sieniawska z Tarłów Czekaśewiczów - (żona Jarosza) - córka Jana Tarły (Chorążego Lwowskiego).

    Został rotmistrzem husarii. Walczył on  pod wodzą Hetmana Zamojskiego w Inflantach, Estoni a od 1600 roku wojował na Wołoszczyznie. Pod walami Brzeżan w1615r. założył osade jeniecką - tatarską pod swoim imieniem Adamówkę. Od 1606 roku podczaszy koronny. W czasie rokoszu wierny królowi. Był marszałkiem zjazdu przeciw rokoszowego w Wiślicy (1606). Niezadowolony, że nie został hetmanem, związał się z opozycią Zbaraskich przeciw królowi, a zarazem Żółkiewskiemu. Wojował na Ukrainie, m.in. w1618 pod Oryninem przeciw Turkom i Tatarom. Nagrobek jego z 1619r. wraz z synami; Mikołajem, Aleksandrem i Prokopem, a także; ojca Hieronima Jarosza oraz brata Hieronima z 1583r. innych członków Anny Sieniawskiej z roku 1574, Jana Sieniawskiego z roku 1583, znajduje się w Kaplicy Zamkowej w Brzeżanach.

Katarzyna Kostczanka    Sieniawa w 1569 r. będąc w posiadaniu Zofii Odrowążówny primo voto Tarnowskiej przeszła w ręce Jana Kostki wojewody sandomierskiego przez jego małżeństwo z Zofią. W dwa lata później Kostkowie ufundowali w Dybkowie drewniany kościół i przyczynili się do powstania tu parafii przez jej uposażenie

    W 1593 r. córka Kostków Katarzyna wyszła za mąż za Adama Hieronima Sieniawskiego, wnosząc w posagu w dom Sieniawskich również Dybków.

    W 1624 r. ziemie jarosławskie w tym również Dybków, znacznie ucierpiały wskutek najazdu Tatarów. Zniszczono wówczas we wsi m. in. kościół. W następnym roku Katarzyna spowodowała powtórną jego erekcję.

<<<- POWRÓT DO DRZEWA GENEALOGICZNEGO